Dříve než začnete vyplňovat

Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce vykonávají kontrolu dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) a ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o inspekci práce“) a podle ustanovení § 126 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen“ zákon o zaměstnanosti“) v rozsahu stanoveném v ustanovení § 3 zákona o inspekci práce a § 126 odst. 2 a 3 zákona o zaměstnanosti. Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce ukládají v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. g) a písm. i) a ustanovením § 5 odst. 1 písm. b) a písm. c) zákona o inspekci práce opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole, určují přiměřené lhůty k jejich odstranění, vyžadují podání písemné zprávy o přijatých opatřeních, kontrolují plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků a za zjištěná porušení mohou zaměstnavatelům ukládat pokuty.

Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce nejsou oprávněny řešit individuální spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. To přísluší výhradně soudům, neboť pouze příslušný soud je oprávněn projednávat a rozhodovat spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o nároky z pracovního poměru. Mezi kompetence inspekce práce rovněž nepatří vydávat stanoviska a výklady k jednotlivým ustanovením pracovněprávních předpisů.

Orgány inspekce práce jsou povinny se každým podnětem zabývat. Bude-li na základě podnětu provedena kontrola dodržování pracovněprávních předpisů, bude ten, kdo podnět podal, písemně informován o výsledku kontroly podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona o inspekci práce. Informací však nesmí být dotčena práva na ochranu osobnosti a ochranu osobních údajů, stejně jako práva a právem chráněné zájmy zaměstnavatele. Podatel podnětu tedy obdrží především informaci o výsledku provedené kontroly, týkající se jeho osoby.

Provádění kontrolní činnosti oblastních inspektorátů práce se řídí jejich plány kontrolní činnosti na určité časové období. Kromě těchto kontrol provádějí i kontroly neplánované. Je plně v působnosti příslušného oblastního inspektorátu práce rozhodnout, jakým způsobem a v jaké lhůtě podnět vyřídí. Podatel podnětu je vždy o způsobu vyřízení vyrozuměn.

V zájmu co nejrychlejšího vyřízení podnětu vyplňte, prosím, formulář „Podání podnětu“ co nejpodrobněji. Pokud nevyplníte kolonky označené jako povinné, nebude Váš podnět systémem přijat. Kontakt na Vaši osobu je nutný z důvodu zpětné informace o výsledku prošetření podnětu, případně pro doplnění nebo upřesnění podnětu. Ubezpečujeme Vás, že inspektoři jsou povinni zachovávat mlčenlivost o totožnosti toho, kdo podnět podal (§ 20 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole).

Co nespadá do působnosti orgánů inspekce práce: